Đức Mạnh dùng Blitzcrank 3 sao để đấu trí với đối thủ

534

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Đức Mạnh dùng Blitzcrank 3 sao để đấu trí với đối thủ
Đánh giá bài viết này!!!