Hòa vào cái lạnh mùa đông cùng bộ ảnh cosplay Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu

2848

IMG_5701

IMG_5707

IMG_5699

IMG_5700

IMG_5702

IMG_5704

IMG_5705

IMG_5706

IMG_5703

Cosplayer: 逸仔_

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?