Faker khóa ngay Caitlyn khi phải đánh Xạ Thủ

445

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Faker khóa ngay Caitlyn khi phải đánh Xạ Thủ
Đánh giá bài viết này!!!