Trung solo kill đúng phong cách TheShy Sa Đéc

16

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Trung solo kill đúng phong cách TheShy Sa Đéc
Đánh giá bài viết này!!!