Tổng hợp fanart cực chất về dòng trang phục Đại Suy Vong

31506

ErF2FSFVEAIhRW8Artist: B-Hoàn

IMG_6112

Artist: 大灰画风一变大声吼道

IMG_6113

Artist: Rattlesnake_小佘

IMG_6114

Artist: ADDice03

IMG_6116

Artist: 四天foday

IMG_6117

Artist: 黎明前的黑暗jie

IMG_6111

Artist: 乐观菊子

IMG_6118

Artist: 阿炜Pan

Artist: Adrien Gonzalez

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?