Sylas của Faker đối đầu với LeBlanc của Cuzz

534

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Sylas của Faker đối đầu với LeBlanc của Cuzz
Đánh giá bài viết này!!!