Sự thật về người cháu của Gia Cát Lượng đã bị “dìm hàng” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

4628

Gia Cát Lượng là nhà chính trị kiệt xuất thời Tam Quốc, nhưng ít ai biết ở thời Đông Ngô, cũng từng có một đại tướng quân tài năng không kém gì, đó chính là người cháu của Khổng Minh.

Gia Cát Lượng thường được ví như là “vạn đại quân sư” bởi tài năng thông thiên triệt địa của ông. Gia Cát Khác gọi ông bằng chú ruột cũng từng một thời hô mưa gọi gió. Gia Cát Khác tuy tài năng không kém gì các quân sư thời bấy giờ nhưng không có cái khiêm nhường của Gia Cát Cẩn, không có cái khéo léo của Gia Cát Lượng nên đã gặp thất bại.

01-minÍt ai biết rằng, Gia Cát Lượng có người cháu là Gia Cát Khác cũng tài trí hơn người chẳng kém gì

La Quán Trung đã che dấu khả năng thực sự của Gia Cát Khác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi quân Ngụy tiến đánh quận Đông Hưng, Gia Cát Khác được tướng quân Đinh Phụng hiến kế, cũng đích thân Đinh Phụng dẫn ba nghìn tử sĩ đánh bại quân Ngụy. Sau đó Gia Cát Khác lại đem quân đánh Tân Thành suốt hai tháng, đến lúc tường thành sắp đổ thì bị quan giữ thành là Trương Đặc lừa.

Trương Đặc sai người mang sổ sách đến dâng lên Khác, rồi thác rằng theo luật của Ngụy giữ thành trăm ngày không có quân cứu thì dù hàng địch, gia quyến vẫn được miễn tội, xin Khác tạm lui quân, vài ngày sau sẽ ra hàng. Khác tin là thật nên lui quân, Trương Nhĩ cho người gấp tu sửa trường thành, tiếp tục tử thủ.

Tóm lại, đánh Ngụy ở Đông Hưng là kế của Đinh Phụng, mà bị lừa ở Tân Thành là do sự “thật thà” của vị Đô Đốc Gia Cát Khác. Trước có Lỗ Túc, sau có Gia Cát Khác, dường như La Quán Trung rất thích để cho các Đô Đốc của Đông Ngô “thật thà”.

02-minKí họa Gia Cát Khác trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thực tế sử sách có ghi chép lại, khi Khác còn trẻ, bấy giờ Đan Dương là quận trọng yếu liền kề bốn quận Ngô, Cối Kê, Tân Đô, Bà Dương nhưng vì núi rừng liên tiếp nên người ở trong đó hay làm giặc cướp, không thể bắt hết được. Khác bèn xin với Tôn Quyền ra làm quan, “cho là ba năm thu tất được bốn vạn quân mang giáp”. Mọi người đều cho là không thể, ngay cả cha Khác cũng nói Khác làm xấu mặt cả nhà.

Khi Khác đến đó liền chia sai các tướng đem quân chặn chỗ hiểm, chỉ đóng giữ rào lũy, không ra giao tranh, đợi thóc lúa của địch sắp chín thì tung quân ra gặt hái, khiến cho địch không còn lúa giống. Lúa cũ đã hết, ruộng mới lại không gặt, dân thường ở yên, địch không vào cướp được, do đó dân trên núi đói khốn, dần dần ra hàng. Khác bèn hạ lệnh lại rằng: “Người trên núi bỏ điều ác theo giáo hóa, đều nên vỗ về, dời ra huyện ngoài, không được gây nghi ngờ, nếu có sẽ bắt giam”.

03-minTạo hình Gia Cát Khác trong game chiến thuật Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Cữu Dương Trưởng là Hồ Kháng bắt được dân hàng là Chu Di, Di vốn là dân ác cũ, vì khốn cùng mà ra hàng, trong lòng mưu phản nghịch, Kháng bắt trói đến phủ. Khác thấy Kháng làm trái lệnh, liền chém để răn chúng, đem tình trạng báo lên. Dân nghe tin Kháng vì có tội bắt người mà bị giết, biết rằng quan lại chỉ muốn bọn mình ra hàng mà thôi, do đó già trẻ dắt nhau mà ra, đến hẹn, số người ra hàng đều như phép cũ.

Tôn Quyền bái Khác làm Uy Bắc Tướng quân, tước Đô Hương Hầu. Khác lại xin đem quân đến trấn giữ Lư Giang rồi, rồi nhân đó đánh huyện Lục An, phá trại tướng Ngụy là Tạ Thuận, bắt dân đem về cho Giang Đông. Thậm chí, khi Tư Mã Ý đích thân ra trấn giữ, Khác còn có ý định đối đầu với Ý nhưng bị Quyền ngăn cản, dời về Sài Tang.

04-minChiến công của Gia Cát Khác thực sự khiến người đời nể phục

Một người cầm binh như thế, sao có thể bị một tên tướng giữ thành như Trương Đặc dùng chút kế mọn lừa gạt như một đứa con nít ba tuổi được? Tam Quốc Diễn Nghĩa vì muốn tạo nên một hình mẫu phản diện của Gia Cát Khác nên mới không hề nhắc đến công lao của Khác, lại đem Khác biến thành một người “thật thà” dễ dàng bị lừa gạt, đem công lao phá Ngụy quy hết cho Đinh Phụng.

Trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, game chiến thuật online trên PC, Gia Cát Khác là một danh tướng phẩm tím rất mạnh nhưng đúng như theo cốt truyện thường thấy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật này chỉ dùng để kích duyên cho các tướng phẩm cam giá trị khác như Gia Cát Lượng, Tôn Quyền.. mà thôi. Điều này thực sự là khá bất công cho nhân vật vốn đã có rất nhiều đóng góp cho cục diện Tam Quốc kể từ khi hình thành thế chân vạc.

05-minGia Cát Khác tuy không phải tướng mạnh, nhưng hỗ trợ cực tốt trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Gia Cát Khác lắm tài nhưng nhiều tật, sự thất bại đã được báo trước

Gia Cát Khác từ nhỏ tài năng sớm bộc lộ. Khi trưởng thành giữ chức Đô Úy, rồi thành công thu phục Đan Dương, chống lại quân Ngụy, thẳng đường nắm giữ binh quyền trong tay, chưa từng chiến bại. Bởi vậy khi đánh Tân Thành bất lợi, dù Sái Lâm hiến kế Khác cũng chẳng nghe.. Tài hoa bộc lộ, sự tán dương của mọi người khiến Khác đắm chìm trong danh vọng.

Không nghi ngờ gì thất bại tại Tân Thành là lần thất bại to lớn đầu tiên đả kích vào sự kiêu hãnh của Khác. Vì thế ông chỉ mong chứng tỏ tài năng của mình chứ nào quan tâm đến những chuyện khác như binh sĩ đã mỏi mệt.

06-minQua nhiều năm chinh chiến, quân lực kiệt quệ, kẻ biết nghe lòng dân sẽ lưu danh sử sách

Tam Quốc Chí viết: “Quân sĩ bệnh tật, vứt qua đầy đường, có kẻ đâm đầu xuống hang hố, có kẻ lại bị bắt cướp, sống chết buồn giận, lớn nhỏ kêu than”. Vậy mà Khác chỉ lo”đổi quân vệ, dùng người thân của mình, rồi lệnh sửa quân, muốn hướng đến miền Thanh Châu, Từ Châu”.

Như thế đã rõ, Khác thay đổi quân thân vệ là để đề phòng mình ra ngoài thì bên trong sinh biến, nhưng việc này lại động chạm đến quyền lợi của Tôn Tuấn (trông coi cấm vệ) nên mới chuốc họa diệt gia. Gia Cát Lượng quanh năm chinh chiến cũng khiến cho nước Thục mỏi mệt, nhưng ông vẫn là người quan tâm bách tính, xử lý các mối quan hệ chính trị khôn khéo nên tấm gương trung liệt của ông còn mãi.

Gia Cát Khác tuy có cái tài của bậc cha chú, nhưng lại không có cái khiêm nhường của Gia Cát Cẩn, không có cái khéo léo của Gia Cát Lượng mà thất bại. Hậu thế chỉ nhắc đến một Hán Thừa Tướng Gia Cát Lượng, không phải là không có nguyên nhân.

Nguồn tổng hợp từ Daikynguyen, Vothuat.vn, Wikipedia, và fanpage Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Đăng bởi Game2T

Sự thật về người cháu của Gia Cát Lượng đã bị “dìm hàng” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
Đánh giá bài viết này!!!