Nguồn gốc của game: Second Life – P.2

5

Bạn có thể xem lại phần 1 của bài viết tại đây. Second Life không ngừng phát triển Trong năm 2004, các phiên bản 1.3, 1.4 và 1.5 lần lượt được Linden Lab cho ra đời với hàng loạt nội dung mới, bao gồm các công cụ cho nhóm người

Bài viết Nguồn gốc của game: Second Life – P.2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Nguồn gốc của game: Second Life – P.2
Đánh giá bài viết này!!!