Lỗi dị khiến “Ngộ Không” không thể gây sát thương

712

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Lỗi dị khiến “Ngộ Không” không thể gây sát thương
Đánh giá bài viết này!!!