Faker đánh Camille Đường Giữa với hơn 100% công lực

801

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Faker đánh Camille Đường Giữa với hơn 100% công lực
Đánh giá bài viết này!!!