EVOS ON THE MIC #6 PLAY-OFF 1 vs CES – “CHO LỘC 1 LỢI THẾ, LỘC SẼ GÁNH HẾT”

267

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
EVOS ON THE MIC #6 PLAY-OFF 1 vs CES – “CHO LỘC 1 LỢI THẾ, LỘC SẼ GÁNH HẾT”
Đánh giá bài viết này!!!