Đừng có gank Varus của Slayder

5

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Đừng có gank Varus của Slayder
Đánh giá bài viết này!!!