Đừng băng trụ khi team địch có Janna

4

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Đừng băng trụ khi team địch có Janna
Đánh giá bài viết này!!!