Đánh giá The Outer Worlds: Kẻ kế thừa đen tối và hài hước của Mass Effect

7

Trên con tàu không gian Hope trôi dạt đâu đó gần biên giới của không phận loài người, một nhà khoa học già bất ngờ xuất hiện. Ông chạm tay vào bàn điều khiển các khoang ngủ đông của con tàu, và từ đó chọn ra Bookgrinder, một dược sĩ

Bài viết Đánh giá The Outer Worlds: Kẻ kế thừa đen tối và hài hước của Mass Effect đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá The Outer Worlds: Kẻ kế thừa đen tối và hài hước của Mass Effect
Đánh giá bài viết này!!!