Chơi game tôi ghét phải chọn nhân vật chính là nữ!!!

1

Một nhân vật chính có giới tính trong game kiểu “linh hoạt” là thứ rất thường thấy, nó cũng thể hiện rõ ràng tư duy làm game của phương Đông vs Tây.

Bài viết Chơi game tôi ghét phải chọn nhân vật chính là nữ!!! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Chơi game tôi ghét phải chọn nhân vật chính là nữ!!!
Đánh giá bài viết này!!!