Jhin 1 hit mạnh cỡ nào (Jhin 1 hit Draven)

68

Đăng bởi Game2T

Jhin 1 hit mạnh cỡ nào (Jhin 1 hit Draven)
Đánh giá bài viết này!!!